top of page

Ἀνεύρεση εἰκόνος καὶ παράδοσή της στὸν Ναό μας

ἀπὸ τὸν Boy George

Στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους 2011, 18 Ἰανουαρίου, ἔλαβε χώρα στὸν ναό μας ἕνα σημαντικὸ γεγονὸς μὲ παγκόσμια προβολή, ποὺ ἀξίζει φυσικὰ νὰ συμπεριληφθεῖ καὶ αὐτὸ ὡς ἕνας ἱστορικὸς λίθος στὸ οἰκοδόμημα τῆς ἱστορίας τῆς τοπικῆς κοινότητος. Ὁ παγκοσμίου φήμης τραγουδιστὴς τῆς πὸπ μουσικῆς Boy George (George Alan O’Dowd), ὡς μία κίνηση καλῆς θελήσεως συμφώνησε νὰ ἐπιστρέψει στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία καὶ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Κύπρου μία βυζαντινὴ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποία εἶχε στὴν κατοχή του γιὰ 26 χρόνια, ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι ἡ εἰκόνα αὐτὴ εἶχε κλαπεῖ ἀπὸ Τούρκους στρατιῶτες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τουρ- κικῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο τὸ 1974. Ἡ εἰκόνα ἀνῆκε στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στὸ Νέο Χωριὸ στὴν Κυθραία. 

Ὁ Boy George εἶναι συλλέκτης ἔργων τέχνης καὶ ἀγόρασε τὴν εἰκόνα αὐτή, ποὺ εἶχε καταλήξει μετὰ μακρὰ διαδρομὴ στὸ Λονδῖνο, στὸ King ̓s Road, Chelsea, τὸ 1985, ἀπὸ ἐπώνυμο πωλητή, δὲν γνώριζε ὅμως τὴν προέλευσή της. Ἡ εἰκόνα τοποθετήθηκε στὴν προσωπική του κατοικία καὶ συμπεριλήφθηκε σὲ κοντινὰ πλάνα σὲ ὁρισμένα ντοκυμαντέρ, τὰ ὁποῖα γυρίστηκαν στὴνκατοικία αὐτὴ στὸ βόρειο Λονδῖνο. Ὡστόσο ἡ δημόσια προβολὴ τῆς εἰκόνος αὐτῆς ἕλκυσε τὴν προσοχὴ καὶ τῶν ἀρχῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, καὶ συγκεκριμένα τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς τελευταίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, στὶς Βρυξέλλες, ὅπου προΐσταται ὁ ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Boy George καὶ προσκόμισε ἀπο- δεικτικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸν ἱερέα τοῦ χωριοῦ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο εἶχε κλαπεῖ, καθὼς καὶ κα- ταθέσεις εἰδικῶν ἐπὶ θεμάτων τέχνης, οἱ ὁποῖοι πιστοποίησαν τὴν ταυτότητα τῆς εἰκόνος. Συμφωνήθηκε μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν ἡ εἰκόνα νὰ περιέλθει καὶ πάλι στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Ἐπίσης συμφωνήθηκε ἡ παράδοση τῆς εἰκόνος νὰ γίνει στὴν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Gospel Oak, μὲ τὴν παρουσία τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Ἐπισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου. Σημαντικὸ ρόλο στὶς ἐπαφὲς αὐτὲς ἔπαιξε καὶ ὁ γραμματεὺς τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Γιάννης Καπόνη, ὁ ὁποῖος διατηροῦσε γνωριμία μὲ τὸν Ἐπί- σκοπο Νεαπόλεως. 

Κατ ̓ αὐτὸν τὸν τρόπο, μετὰ ἀπὸ προσεκτικοὺς χειρισμοὺς καὶ πολύχρονες διαπραγματεύσεις ἡ παράδοση τῆς εἰκόνος ἔγινε στὶς 18 Ἰανουαρίου 2011 στὸν Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Ὁ ἐπίσκοπος Πορφύριος δήλωσε γιὰ τὸ γεγονός: «Εἶμαι συγκινημένος καὶ πολὺ χαρούμενος μὲ τὴν χειρονομία αὐτὴ τοῦ Boy Gerge. Ἡ ἐπιστροφὴ αὐτῆς τῆς πολὺ σημαντικῆς εἰκόνος στὴν Κυπριακὴ Δη- μοκρατία σημαίνει πολλὰ γιὰ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τόσο τῆς Κύπρου ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλον τὸν ὀρθόδοξο κόσμο». 

Παρὼν ὁ ἴδιος ὁ Boy George, συγκινημένος καὶ αὐτὸς δήλωσε μετὰ τὴν παράδοση τῆς εἰκόνος: «Ἤξερα πάντα ὅτι αὐτὴ ἡ εἰκόνα εἶχε κάτι ἰδιαίτερο. Πάντοτε ἤμουν φίλος τῆς Κύπρου καὶ τὴν διατήρησα προσεκτικὰ στὸ σπίτι μου γιὰ 26 ἔτη. Ἐπιθυμῶ ἡ εἰκόνα νὰ ἐπιστρέψει στὴν πρέπουσα θέση της στὴν Κύπρο καὶ ἀνυπομονῶ νὰ τὴν ἀντικρύσω στὸν ναὸ ὅπου εὑρισκόταν ἐξ ἀρχῆς». 

Εἰς ἀντίδωρον τῆς προσφορᾶς του ὁ Ἐπίσκοπος Πορφύριος ἐδώρησε μία ὡραία ἁγιογραφημένη εἰκόνα στὸν Boy George γιὰ νὰ καλύψει τὸ κενὸ στὴν συλλογή του. Γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς παραδόσεως διοργανώθηκε εἰδικὴ ἡμερίδα στὴν Κύπρο στὶς 8 Φεβρουαρίου τοῦ ἴδιου ἔτους 2011, παρόντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου. 

bottom of page