ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´

 Ἅγιοι Ἀνάργυροι καί θαυματουργοί,* ἐπισκέψασθε τάς ἀσθενείας ἡμῶν·* δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε ἡμῖν.

 

Ἀπολυτίκιον ἄλλον. Ἦχος γ´.

Θείας Πίστεως.

Θείου Πνεύματος τῇ χειρουργίᾳ,* θεραπεύετε παντοίας νόσους,* σύν τῷ Κοσμᾶ Δαμιανέ, οἱ Ἀνάργυροι·* ὁ γάρ Σωτήρ ἰατροὺς ὑμᾶς ἔδειξεν,* εἰς περιποίησιν πάντων καί ἴασιν·* ὅθεν ῥύσασθε παθῶν, δυσαλθῶν καί θλίψεων,* τούς πόθῳ τῷ ναῷ ὑμῶν προστρέχοντας.

Join our mailing list