ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´

 Ἅγιοι Ἀνάργυροι καί θαυματουργοί,* ἐπισκέψασθε τάς ἀσθενείας ἡμῶν·* δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε ἡμῖν.

 

Ἀπολυτίκιον ἄλλον. Ἦχος γ´.

Θείας Πίστεως.

Θείου Πνεύματος τῇ χειρουργίᾳ,* θεραπεύετε παντοίας νόσους,* σύν τῷ Κοσμᾶ Δαμιανέ, οἱ Ἀνάργυροι·* ὁ γάρ Σωτήρ ἰατροὺς ὑμᾶς ἔδειξεν,* εἰς περιποίησιν πάντων καί ἴασιν·* ὅθεν ῥύσασθε παθῶν, δυσχεριῶν καί θλίψεων,* τούς πόθῳ τῷ ναῷ ὑμῶν προστρέχοντας.

ANNOUNCEMENT

In the light of the latest developments on coronavirus, our Ecumenical Patriarchate in Constantinople has ordered all Churches and Monasteries under its jurisdiction, to which our Archdiocese of Thyateira belongs, to cease their services for the public, until further notice, in order to stop the chain of conduction and protect public health. 

    The St Anargyre Church Trust has no other choice but to comply with this directive, It kindly asks the parishioners of the Church to understand the situation and remain home. The Archdiocese also arranged for the divine services to be broadcast by London Greek Radio (LGR, 103.3 MHz) and televised on Hellenic TV (www.hellenictv.net)

    We deeply share with all of you the anguishes of the current situation, yet we remain faithful and positive, resting our hope in God and of course in science. We strongly hold the faith that whatever we suffer now should be understood as an opportunity for deeper prayer, appreciation of our spiritual values, especially of human solidarity and our relationship with God.

     Members of the committee and the priest will be available to assist anyone who wants help during this tough time. Please phone or leave a message to 0207 4855524 or email at info@stanargyre.co.uk or visit our website www.stanargyre.co.uk.

Join our mailing list